SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM -

Usmerjanje otrok s PP

Postopek pričnejo starši oz. skrbniki, lahko tudi starejši mladoletnik (oseba starejša od 15 let) ali polnoletna oseba sama (v nadaljevanju vložnik), in sicer tako, da vložijo zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja na pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo, glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami.

V primeru, da je vlagatelj vzgojno-izobraževalni oz. socialno varstveni zavod mora zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja vročiti staršem ali polnoletni osebi, ki pa lahko tudi s podpisom na zahtevi za uvedbo postopka usmerjanja potrdijo, da so bili obveščeni o postopku usmerjanja in s tem podajo tudi soglasje za pridobivanje psihološke in medicinske dokumentacije. Vzgojno-izobraževalni oz. socialnovarstveni zavod je lahko vlagatelj le v primeru, kadar oceni, da je program, v katerega je otrok vključen, neustrezen, in otrok na določenih področjih oz. pri določenih predmetih ne dosega minimalnih standardov znanja. Osnovna šola je lahko vlagatelj, kadar kljub delu z otrokom v skladu s Konceptom dela-učne težave v osnovni šoli (v nadaljevanju Koncept), upoštevanjem individualizacije in diferenciacije dela ter ponavljanju razreda otrok ne napreduje, starši pa ne želijo podati zahteve za uvedbo postopka usmerjanja.  V Konceptu so postavljene strokovne osnove za razvoj učinkovitejših pristopov na področju obravnave učencev z učnimi težavami.

Pri učencih z učnimi težavami je potrebno pred uvedbo postopka usmerjanja upoštevati pet osnovnih stopenj pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli, mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove. Peti korak nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja le v primeru, ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.

Vir:http://www.zrss.si/?rub=127

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*