SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM -

Učenci s PP

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ( ZOUPP-1) opredeljuje naslednje otroke:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU) in
 • otroci s čustvenimi ter vedenjskimi motnjami,
 • otroci z avtističnimi motnjami.

Pomoč učencem s posebnimi potrebami na osnovni šoli je poimenovana kot dodatna strokovna pomoč (DSP), ki zajema:

 • pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj in/ali
 • učno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno ali skupinsko v oddelku ali izven oddelka.

Učencem, ki so na podlagi odločbe usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje, lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje, časovna razporeditev pouka ter zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč.

Vir:http://www.zrss.si/?rub=127

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*