SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM

SVETOVANJE IN POMOČ UČENCEM -

Pravice in dolžnosti učencev

PRAVICE UČENCEV

 • da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • da mu je v šoli zagotovljeno varno in spodbudno okolje;
 • da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur;
 • da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved in socialni status družine;
 • da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov;
 • da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti;
 • da se upošteva njegova radovednost in razvojne značilnosti;
 • da pri pouku dobi kakovostne informacije;
 • da dobi o svojem delu sprotno in pravično povratno informacijo;
 • da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če jo potrebuje;
 • da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dnevov dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole;
 • da se svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole;
 • da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta;
 • da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

DOLŽNOSTI UČENCEV

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole,
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge dejavnosti,
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • da v šoli in izven šole skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti drugih učencev in delavcev šole,
 • da spoštuje pravila hišnega reda,
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le–teh namerno ne poškoduje,
 • da se spoštljivo vede do drugih,
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole,
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

 

Vaša e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

*